share-c

COACHING-SHARE

Binnen elk project lopen deelnemers tegen hun eigen muren en de muren van anderen op: ze willen zich wel ontwikkelen maar zien alleen de bomen in het donkere bos en niet het licht aan de horizon.
Binnen C-Share biedt EduShare040 deelnemers coaching aan op het terrein van de persoonlijke ontwikkeling. De coaching richt zich op houding en omdenken: van ‘nee maar’ naar ‘ja en’.

share-w

WOMEN-SHARE

Vrouwen hebben een groot aandeel in de structuur van een gemeenschap.
Hun positie verduidelijken en versterken draagt bij aan een stabiele maatschappij. EduShare040 wil in de projecten die zij uitvoert aandacht schenken aan de empowerment van vrouwen die betrokken zijn bij de scholen. We denken daarbij aan moeders van leerlingen, ‘opvangmoeders’ en leraressen.

Bij empowerment geef je vrouwen de mogelijkheid om haar eigen capaci-teiten in te zetten om in economisch, sociaal en politiek opzicht actief gestalte te geven aan haar eigen leven en dat van de gemeenschap waarvan ze deel uitmaakt. Empowerment draagt bij aan het positieve en krachtige beeld van vrouwen in relatie tot zelfhulp, waarin vrouwen op eigen kracht hun hulp ter hand nemen.

share-p

PRINCIPLE-SHARE

We weten dat schoolleiders grote invloed hebben op het welbevinden van leraren en leerlingen. We weten ook dat wie zich goed voelt, beter leert en presteert. EduShare040 richt zich, startend vanuit deze bevindingen, op het professionaliseren van schoolleiders waarbij de meest recente inzichten op het gebied van leiderschap voor het voetlicht worden gebracht en verbonden aan de praktijk in de eigen context.

share-t

TEACHER-SHARE

Onderzoek geeft aan dat betrokken-heid bij het onderwijs het leren en ontwikkelen versterkt en optimaliseert. EduShare040 wil samen met leraren de mogelijkheden van didactische aanpakken (leren en instructie-technieken, activerende werkvomen), het klassenmanagement en de samenhang tussen lesinhouden en toetsen, onderzoeken en toepassen. De aanpak van EduShare040 is gebaseerd op ‘training on the job’ en ‘samenwerkend leren’ van leraren.